Yhdistys

    > Hallitus
    > Jalostustoimikunta
    > Juoksutoimikunta
    > Leiritoimikunta

Yhdistyksen säännöt
Jäseneksi
Vuosittaiset kilpailut
PoPo-lehti
Kesäpäivät
Terveyskysely
Lomakkeet

Ilmoitustaulu


Suomen portugalinpodengot ry:n säännöt

Hyväksytty PRH:ssa 04.10.2013. (Päivitetty yhdistyksen sivuille 01.01.2014.)

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Portugalinpodengot ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki, toimialueena koko maa.

2§ KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3§ SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Yhdistys on Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n, Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja noudattaa niiden sääntöjä. Yhdistys voi kuulua lisäksi muihin yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän portugalinpodengojen etua.

4§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto ry:n yleisiä sääntöjä ja periaatteita noudattaen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten portugalinpodengojen kasvatusta ja jalostusta Suomessa sekä edistää rotujen tunnetuksi tulemista ja rotujen kehittämistä. Yhdistys toimii aatteellisena yhdistyksenä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla valistusta, julkaisutoimintaa ja koulutusta, pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja antamalla jalostus- ja muuta neuvontaa. Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja asiantuntija-apua yhdistyksen toimialan puitteissa.

Yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kokeita ja muita vastaavan kaltaisia tapahtumia sekä talkoita, kursseja, leirejä, juhlia ja harrastajien tapaamisia. Yhdistys voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka liittyvät harrastukseen. Yhdistys seuraa rotujen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä ulkomaisiin järjestöihin.

5§ VARAINHANKINTA
Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimintansa rahoittamiseksi muodostaa rahastoja, harjoittaa kahvila- ja kioski- sekä julkaisutoimintaa.

6§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Kunniajäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen jäseniä ovat varsinainen jäsen, perhejäsen ja kunniajäsen.

VARSINAINEN JÄSEN
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut portugalinpodengorodusta ja yhdistyksen toiminnasta.

PERHEJÄSEN
Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu vakituisesti samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja.

KUNNIAJÄSEN
Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen on ansioitunut, voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Myönteiseen päätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.

7§ JÄSENMAKSU
Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on maksettava kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

8§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tia ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos jäsen
1) On jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
2) On muuten rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan
3) On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen mukaisesti, tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai erotettu Suomen Kennelliitto ry:n tai Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jäsenyydestä.

Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan katsoa kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä itse eronneeksi. Jäsenellä, joka eroaa tai joka erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.

Mikäli jäsen on erotettu muusta syystä kuin siksi, että hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen kolme neljäsosan (3/4) enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin ja hallituksen on viipymättä annettava erottamisesta kirjallisesti tieto erotetulle. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa sen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, yhdistyksen hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokoukusia on kaksi vuodessa, syys- ja kevätkokous. Syyskokous on suunnittelu- ja vaalikokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun (30.11) mennessä. Kevätkokous on tilinpäätöskokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun (31.03) mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti kirjeellä tai jäsenlehden välityksellä, vähintään neljätoista (14) vuorokautta (postileima) ennen kokousta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännöt kuin pykälässä 9 on määrätty varsinaisen kokouksen koollekutsumisesta.

10§ VARSINAISESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Syyskokouksessa, eli suunnittelu- ja vaalikokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Valitaan kaksi läsnä olevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä kokouksen sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa
4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Valitaan hallitukselle puheenjohtaja joka toinen vuosi
6) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä valitaan hallituksen varajäsenet
7) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8) Määrätään jäsenmaksujen suuruus
9) Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksessa eli tilinpäätöskokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Valitaan kaksi läsnäolevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä kokouksen sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toimintatarkastajan lausunto
6) Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7) Jaetaan mahdolliset yhdistyksen ja muilta lahjoittajilta saadut palkinnot
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan jäsen voi käyttää joko itse läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän voi kokouksessa käyttää oman äänensä lisäksi kahta (2) valtakirjoilla myönnettyä ääntä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

12§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä valintajärjestyksessä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausia ei ole rajattu. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan myös kahdeksi vuodeksi siten, että hallituksen varsinaisista jäsenistä 2 tai 3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausia ei ole rajattu. Hallituksen varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varajäsenet ovat äänivaltaisia valitsemisjärjestyksessä varsinaisten jäsenten poissa ollessa. Hallituksen varajäsenten toimikausia ei ole rajattu.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia, joihin nimeää vetäjän ja joiden jäseniksi voidaan kutsua asiantuntijoita. Toimikuntien on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallitusten niille antamia ohjeita.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallitus varajäsenineen tulee kutsua kokoon vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, joko kirjallisesti, sähköpostin välityksellä tai suullisesti. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, mikäli vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai milloin puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita noudattaen:
1) Johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2) Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
3) Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
4) Päättää jäsenyyksistä eli uusien jäsenten hyväksymisestä ja yhdistyksen jäsenten erottamisessa siten kuin 6§ ja 8§ on säädetty
5) Pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa
6) Kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin
7) Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
8) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi
9) Ohjeistaa ja valvoa toimikuntien työskentelyä

14§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoittamisoikeuden myös muille henkilöille erillisellä päätöksellä.

15§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS
Yhdistysken toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, tai lakkautetaan, mahdolliset varat lahjoitetaan yhdistyksen tavoitteita edistävään tarkoitukseen.

17§ YHDISTYSLAKI
Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädännön määräyksiä.

18§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.Takaisin ylös